نام هواپیما
مدل هواپیما
طول هواپیما
متر
ارتفاع هواپیما
متر
حداکثر سرعت هواپیما
کیلومتر بر ساعت
حداکثر وزن برخاست
ظرفیت
نفر
تاریخ اولین پرواز
تولید
توضیحات
--